Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Ekars vård

Ekar och ekskogar kräver en mycket omsorgsfull vård om naturvärdena ska kunna bibehållas och utvecklas. Lämnas ekarna till fri utveckling blir de lätt utkonkurrerade av triviallöv och granskog. I en sådan avvecklingsfas av ekarna kan naturligtvis naturvärdena öka med många döda träd men fortsättningen skapar en betydligt fattigare miljö.

Eken är ett ljusälskande trädslag och för att den ska kunna bli gammal kräver den en öppen miljö. I ungdomen kan den emellertid växa tätt och under stark konkurrens. Man kan räkna med att det ledigt finns plats för 10.000 ekplantor per ha i ungdomsstadiet, medan gammal vidkronig ek inte bör stå tätare än ca 100 ekar per ha.

Äldre ekar är särskilt känsliga för ensidig konkurrens och stora viktiga grenar dör lätt om andra träd får växa för nära. Med ensidiga kronor knäcks dessa lätt och trädets omloppstid förkortas.

En annan viktig detalj i ekskogarnas skötsel är underbeståndet. Genom att ha ett buskskikt av t.ex. hassel skapas en fuktigare miljö som i sin tur gynnar andra arter, örter, svampar och insekter.

En mycket kraftig restaureringshuggning genomfördes av den tidigare markägaren i samband med att Emmaboda Golfklubb förvärvade markområdet. Denna huggning var nödvändig för att ge ekarna en bättre framtid men skapade också en kraftig tillväxt av sly till följd av de ökade ljusförhållandena i marknivå.

De närmaste årens skötselplan handlar därför i mycket stor utsträckning om att röja självföryngrat lövsly. Skötselprogrammet pekar dock på möjligheterna att i viss utsträckning öka buskskiktet i form av att släppa upp hassel, dock utan att öppenheten i bestånden går förlorat.

En mycket stor fördel och en åtgärd som ytterligare skulle stärka den biologiska mångfalden är om vissa områden kunde betas av en blandning av nötkreatur, häst och får.

I skötselplanen är också föreslaget två områden där det vore lämpligt att utveckla en ängsflora med hjälp av årlig slåtter.

 
Senast publicerad: 210112 | Powered by SiteSmart