Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Allmän inriktning

Landskapets höga naturvärden är skapade genom lång kontinuitet av den tidigare markanvändningen i form av öppna ängs- och hagmarker.
Detta förhållande har sedan följts av golfbanans behov av ett öppet småskaligt landskap.

Områdets höga naturvärden är i stor utsträckning knutna till det mycket stora antalet jätteträd d.v.s träd över en meter i diameter i brösthöjd. Dessa utgörs till övervägande del av ek men också av bok och lind. Jätteträden finns i alla utvecklingsstadier - växande, döende med mulm och döda i form av högstubbar och lågor.

Signalarter är frekvent förekommande bl.a i form av sotlav (Cyphelium inquians), gulpudrad spiklav (Calicium adspersum) och guldlockmossa (Homalothecium sericeum).

I hög grad har skötselplanen tagit sin utgångspunkt i ovan redovisade förhållanden och där föreslagna åtgärder syftar till att gynna dessa värden där eken utgör områdets viktigaste nyckelart.

Ambitionen har också varit att synliggöra landskapets sociala värden för såväl golfare som övrigt rörligt friluftsliv.

En annan mycket viktig utgångspunkt för de föreslagna åtgärderna är att ta hänsyn till golfens behov och kombinera dessa med höga naturvärden.

Föreslagna åtgärder är därför en sammanvägning av:

* Biologiska värden
* Kulturhistoriska värden
* Golfbaneskötselns behov
* Estestiska behov
* Spelstrategiska behov
* Säkerhetskrav för rörligt friluftsliv och golfare

 
Senast publicerad: 200927 | Powered by SiteSmart